manager

1. Poprzez niniejsze wskazówki dotyczące ochrony danych informujemy Państwa o przetwarzaniu danych w naszej kancelarii doradztwa podatkowego.

Administratorem w myśl prawa o ochronie danych jest:

Doradca podatkowy Ralf Weckener, Logenstraße 8, 15230 Frankfurt (Oder)

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych: pełnomocnik ds. ochrony danych kancelarii jest osiągalny pod ww. adresem kancelarii i pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, forma zwracania się do danej osoby, ewentualnie tytuł,
 • adres/y pocztowy/e,
 • numer telefonu/numery telefonów,
 • ewentualnie numer/y faxu,
 • adres/y E-Mail,
 • informacje potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia klienta.

3. Przetwarzamy dane osobowe w celach:

 • wykonania i realizacji zlecenia w ramach stosunku prawnego z klientem wraz z korespondencją,  
 • wykonania naszych umownych i ustawowych obowiązków jako doradca podatkowy,
 • rozpatrywania wzajemnych roszczeń wynikających z umowy o doradztwo podatkowe (np. wystawianie faktur, roszczenia z tytułu świadczonych usług, wynagrodzenia i odpowiedzialności, itd.).

4. Podstawami prawnymi w zakresie przetwarzania danych w naszej kancelarii doradztwa podatkowego są:

 • art. 6 ust. 1 podustęp 1 litera b DSGVO [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych] w ramach wykonania umowy z klientem,
 • art. 6 ust. 1 podustęp 1 litera c DSGVO w ramach wykonania obowiązków ustawowych, którym podlegamy jako doradcy podatkowi,
 • art. 6 ust. 1 podustęp 1 litera f DSGVO o ile przetwarzanie danych wymagane jest w celu obrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej; w szczególności naszym uzasadnionym interesem jest utrzymanie ciągłej relacji z naszymi klientami,
 • art. 6 ust. 1 podustęp 1 litera a DSGVOo ile przekazaliście nam Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w pewnych celach.

5. Przekazanie danych osobowych stronom trzecim następuje tylko z Państwa polecenia i za Państwa zgodą. W ramach stosunku prawnego z klientem przekazujemy dane osobowe do następujących odbiorców:

 • urzędów skarbowych i sądów,
 • podmiotów działających w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • Bundesanzeiger Verlag GmbH [niem. Monitor Federalny Wydwnictwo sp. z o.o.],
 • banków, instytucji kredytowych, firm ubezpieczeniowych i zrzeszeń zawodowych,
 • podmiotów zajmujących się opracowywaniem zleceń (np. centra obliczeniowe, usługodawcy w zakresie IT, usługodawcy w zakresie druku, firmy zajmujące się usuwaniem, etc.), z których usług korzystamy, o ile współdziałające osoby zobowiązane są do zachowania naszych tajemnic zawodowych w myśl § 203 ust. 3 kodeksu karnego,
 • w zależności od zlecenia do pozostałych odbiorców, co do kontaktu z którymi poczynimy z Państwem uzgodnienia.

6. Przekazanie danych do państw trzecich (państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG), o ile jest to konieczne w celu wykonania umowy (np. umowy o płatność) lub jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody lub jeżeli jest to w inny sposób ustawowo dopuszczalne. W tym przypadku podejmiemy działania, aby zabezpieczyć Państwa dane, przykładowo przez uregulowania umowne. Przekażemy dane wyłącznie do odbiorców, którzy dokonują zabezpieczenia przekazania Państwa danych do krajów trzecich zgodnie z przepisami DSGVO (art. 44 do 49 DSGVO).

7. Dane osobowe przechowywane będą u nas na okres obowiązujących ustawowo okresów przechowywania. Z reguły jest to okres wynoszący 10 lat wraz   z okresem karencji, który wynosi dodatkowe 4 lata, aby móc ująć przypadki możliwego wstrzymania biegu terminu. Po upływie 14 lat sprawdzimy, czy nadal istnieją powody dla dalszego przechowywania danych.

8. Macie Państwo następujące prawa jako „osoba, której dane dotyczą” i której dane podlegają przetwarzaniu:

 • prawo do informacji o danych zgodnie z art. 15 DSGVO,
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 DSGVO,
 • prawo do usunięcia danych („ odejście w zapomnienie”) zgodnie z art. 17 DSGVO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO,
 • prawo do przeniesienia Państwa danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie możliwym do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 DSGVO.

Jeżeli w pewnych celach dokonamy przetworzenia Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Was zgody, macie Państwo zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Po otrzymaniu informacji o prośbie o wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach, na które ową zgodę wyraziliście, wstrzymamy proces przetwarzania Państwa danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: jeżeli dokonujemy przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wynikających z uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1 podustępu 1 litera f DSGVO, to zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO macie Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Jeżeli dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego to możecie Państwo zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO w dowolnym momencie wnieść sprzeciw bez podania uzasadnienia. W celu wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu wystarczy, jeżeli przekażecie nam Państwo o tym informację bez konieczności zachowania odpowiedniej formy (np. za pomocą wiadomości E-Mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wraz z podaniem informacji, co do przetwarzania których danych, sprzeciw Państwo wnosicie.

Jeżeli jesteście Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, to macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych (z reguły do Krajowego Pełnomocnika ds. ochrony danych i wolności informacji) zgodnie z art. 77 ust. 1 DSGVO. Skarga może zostać wniesiona w szczególności do organu nadzorczego swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych właściwym ze względu na siedzibę naszej kancelarii jest:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
[Pełnomocnik Krajowy ds. ochrony danych i do prawa do wglądu w akta]
Brandenburg
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow

9. Niniejsze wskazówki odpowiadają stanowi prawnemu z dnia 25 maja 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania wskazówek dotyczących ochrony danych do zmian w przepisach prawnych lub w orzecznictwie.

Łącząc pozdrowienia
Dipl.-Kfm. R. Weckener
Doradca Podatkowy

Go to top